Talk2Fans gebruikersovereenkomst

Laatste aanpassing: 26 januari 2016     Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door vooraleer de Talk2Fans Applicatie, beheerd door Talk2Fans BV (in Nederland) en door Talk2Fans BVBA (in België), in gebruik te nemen. De toegang tot - en het gebruik van de dienst (via de Talk2Fans App) zijn aan deze voorwaarden onderworpen, de voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers en gebruikers van Talk2Fans. Van de dienst gebruik maken impliceert uw akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Indien je niet akkoord bent met deze voorwaarden of een gedeelte van deze voorwaarden, kan je de dienst niet gebruiken en/of de Talk2Fans App installeren.

 1. De Dienst
 2. Beschrijving De "dienst"betekent de mogelijkheid om de Talk2Fans App te gebruiken om te abonneren op de gratis informatie-kanalen van de organisaties, sportclubs, sportteams, atleten, concerten of evenementen van uw keuze. De "dienst" omvat niet uw persoonlijke gegevens (zoals hieronder gedefinieerd), een software-applicatie of een dienst die wordt geleverd door u of een derde partij, die u in verband met de “dienst” gebruikt.

Talk2Fans kan de “dienst” aanpassen of wijzigen. Indien volgens Talk2Fans’ redelijk oordeel, een dergelijke wijziging de functionaliteit van de “dienst” wezenlijk vermindert, zal Talk2Fans de gebruikers informeren via het e-mailadres gekoppeld aan gebruikers account en dit niet minder dan twintig (20) dagen voorafgaand aan een dergelijke wijziging. Alle rechten, titels en belangen in en op de Service en zijn componenten (met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten) blijven uitsluitend behoren aan Talk2Fans.

Talk2Fans zal alle redelijke inspanningen leveren, in overeenstemming met standaard praktijken in de branche, om ervoor te zorgen dat de dienst geen virussen, backdoors, Trojan horses of andere computercode bevat die is ontworpen om verstoren, uit te schakelen of schadelijk te zijn voor de werking van de Dienst.

 1. Toegang en Gebruik Je kan de Dienst alleen voor rechtmatige, toegestane doeleinden gebruiken en geen misbruik maken van de dienst op enigerlei wijze (zoals bepaald door Talk2Fans, naar eigen goeddunken). Je moet steeds voldoen aan eventuele gedragscodes, beleid of andere mededelingen die Talk2Fans publiceert. Indien een van die codes of het algemeen beleid wezenlijk zou veranderen, zal Talk2Fans dit melden rekening houdend met de procedure bedoeld in artikel 1.a. hierboven . Je dient onmiddellijk Talk2Fans te verwittigen als je kennis krijgt van een inbreuk op de voorschriften van de toegang en het gebruik van de Dienst.

Talk2Fans behoudt zich het recht voor om uw naam te gebruiken als referentie voor marketing- of promotionele doeleinden op de site en in andere communicatie met bestaande of potentiële Talk2Fans klanten.

 1. Privacy We vinden je privacy erg belangrijk. Jouw persoonlijke gegevens zullen onder geen enkel beding gecommuniceerd worden aan derden (enkel de Talk2Fans medewerkers hebben toegang tot deze gegevens, zij hebben allen een geheimhoudingsovereenkomst met Talk2Fans ondertekend). Bepaalde gegevens worden enkel gebruikt om verenigingen, andere Talk2Fans-gebruikers en adverteerders toe te staan naar jou te communiceren via de Talk2Fans App maar de gegevens die individuele identificatie mogelijk maken (naam en voornaam, adresgegevens, emailadres en/of telefoonnummer) worden nooit gecommuniceerd aan derden.

 

 1. Jouw gegevens en de bijbehorende verantwoordelijkheden
 2. Jouw gegevens "Jouw gegevens" omvatten alle gegevens en content die u uploadt, post, verzendt of anderszins via de Dienst beschikbaar stelt. "Jouw gegevens" omvat berichten sturen, bestanden die je uploadt, bestanden, jouw profiel informatie en alles wat je invoert of uploadt naar de dienst. Talk2Fans zal standaard alle technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen nemen op het vlak van opslag, verwerking en overdracht van uw gegevens om de integriteit van jouw gegevens te beschermen tegen de onbevoegde of onrechtmatige toegang tot -, het gebruik van - of de verwerking van jouw gegevens.

Om Talk2Fans in de mogelijkheid te stellen om de Dienst aan te bieden, is het vereist dat je Talk2Fans bepaalde rechten verleent met betrekking tot uw gegevens. Zo moet Talk2Fans bijvoorbeeld in staat zijn om jouw gegevens op te slaan, te verzenden, te kopiëren en te indexeren om deze weer te geven om jou en andere gebruikers in staat te stellen om te zoeken, om berichten te posten en zo verder. Jouw aanvaarding van deze gebruikersovereenkomst geeft Talk2Fans toestemming om dit te doen, alleen voor het doel van de dienst (en niet voor andere doeleinden).

 1. Het gebruik van de klant suggesties Talk2Fans kan suggesties of feedback, ontvangen van haar gebruikers, zonder enige verplichting in de Dienst als wijziging verwerken. Deze wijzigingen van de Dienst blijven het enige en exclusieve eigendom van Talk2Fans. Talk2Fans kan ook geaggregeerde, geanonimiseerde gegevens en statistieken over het gebruik van de Dienst door onze klanten publiceren en, meer algemeen, bekend maken.
 2. Verantwoordelijkheden Je bent zelf verantwoordelijk voor je gedrag, de inhoud van je gegevens en alle communicatie met anderen, tijdens het gebruik van de Services. Talk2Fans kan ervoor kiezen om content te herzien (zoals hieronder gedefinieerd) om zo de naleving van ons beleid en richtlijnen te garanderen, maar Talk2Fans heeft geen verplichting om informatie op de naleving van de voorschriften te controleren. Echter, Talk2Fans kan inhoud op elk moment om redenen van niet-naleving verwijderen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid, geschiktheid of rechtmatigheid van uw gegevens of andere informatie tot dewelke jij en andere gebruikers toegang krijgen tijdens het gebruik van de Services. De dienst biedt functies waarmee jij en andere gebruikers gegevens en bestanden kunnen delen met anderen om deze openbaar te maken. Denk goed na wat je deelt of openbaar maakt.
 3. Verklaringen en garanties

Je verklaart en garandeert Talk2Fans dat (i) je over de bevoegdheid beschikt om deze Gebruikersovereenkomst aan te gaan; (ii) je eigenaar bent van al jouw gegevens, of je over alle toestemmingen, releases, rechten of licenties beschikt die nodig zijn om aan de Dienst deel te nemen (en Talk2Fans in de mogelijkheid stelt om de Dienst te organiseren) zonder dat verdere toestemmingen of rechten verkregen moeten worden; en (iii) jouw gegevens en andere activiteiten in het kader van de Dienst geen inbreuk maken of zullen maken op het auteursrecht, merkenrecht, recht op privacy of publiciteit, of andere persoonlijke- of eigendomsrechten van derden, noch dat jouw gegevens elementen bevat die als lasterlijk, obsceen, onwettig, bedreigend, beledigend, onrechtmatig of intimiderend zullen zijn voor anderen. Je stemt er ook mee in:

 1. geen informatie te uploaden, posten, verzenden of beschikbaar te maken die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, inbreukmakend op andermans privacy, hatelijk, of racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk is;
 2. geen gebruik te maken van de dienst om minderjarigen op enigerlei wijze te schaden;
 3. jezelf niet voor te doen als een ander persoon of entiteit (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een Talk2Fans werknemer of administrator);
 4. geen identificatoren te gebruiken om de oorsprong van een van uw gegevens te verhullen;
 5. geen gegevens te uploaden, posten, verzenden of anderszins beschikbaar te maken waarvoor je niet het recht om ze beschikbaar te maken zonder één of meerdere wet(ten) of onder contractuele relaties te schenden of te overtreden;
 6. geen gegevens te uploaden, posten, verzenden of anderszins beschikbaar te maken op een wijze die een patent, handelsmerk, bedrijfsgeheim, auteursrecht of andere eigendomsrechten van een derde partij worden geschonden;
 7. de Dienst of het gebruik ervan niet te verkopen, te verhuren, te leasen, over te dragen, toe te wijzen of aan te bieden aan een derde partij;
 8. geen gebruik maken van de Dienst voor het uploaden, posten, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, "junkmail", "spam", "kettingbrieven", "piramideconstructies" of elke andere vorm van werving;
 9. geen gebruik te maken van de Dienst voor het uploaden, posten, verzenden of anderszins beschikbaar maken van software virussen of andere computercode, bestanden of programma’s die als doel hebben de Dienst te onderbreken, te vernietigen of een beperking van de functionaliteit van computersoftware of hardware beogen;
 10. de normale dialoog tussen personen niet te verstoren of te handelen op een wijze die een negatieve invloed heeft op de mogelijkheid van andere gebruikers om deel te nemen aan real-time gegevensuitwisseling met behulp van de Dienst;
 11. geen bewuste belemmering of verstoring van de Dienst, de servers of netwerken verbonden met de Dienst te veroorzaken (of te betrachten), of vereisten, procedures, beleid of reglementen van netwerken verbonden met de Service niet te negeren;
 12. niet (al dan niet opzettelijk) toepasselijke lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving in verband met het gebruik van de Dienst te negeren;
 13. geen gebruik te maken van de dienst om anderen te "stalken" of anderszins lastig te vallen en/of
 14. geen persoonlijke gegevens van andere gebruikers te bewaren of te verzamelen in verband met een van de verboden gedragingen en activiteiten hierboven beschreven. U erkent dat Talk2Fans en haar vertegenwoordigers het recht (maar niet de verplichting) hebben om gegevens, beschikbaar via de Dienst, te screenen, te weigeren of te verwijderen. Zo kunnen we ervoor kiezen om publiekelijk zichtbare inhoud te herzien en bestanden die je niet toebehoren en die in het openbaar worden beschikbaar gesteld te verwijderen. We kunnen ook oordelen uw gegevens, doorgegeven via niet-openbare mechanismen (zoals niet-openbare kanalen binnen de Dienst), waar we nodig achten (met inbegrip van schendingen van deze gebruikersovereenkomst of als reactie op een gebruikersklacht) te verwijderen. Zonder beperking van het voorgaande behouden Talk2Fans of haar aangestelden zich het recht voor om uw gegevens die de gebruikersovereenkomst schenden of anderszins verwerpelijk zijn, te verwijderen. Je moet de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van uw gegevens evalueren, jij draagt alle risico's verbonden aan het gebruik van uw gegevens en de juistheid of  volledigheid ervan. Je erkent en stemt ermee in dat Talk2Fans jouw gegevens kan openen en bewaren en je account- en andere gegevens openbaar kan maken indien dit door de wet vereist is of er in goed vertrouwen van uit gaande dat een dergelijke toegang of openbaarmaking noodzakelijk is om: (i) voldoen aan de wettelijke nomen en voorschriften; (ii) de naleving van de gebruikersovereenkomst af te dwingen; (iii) te reageren op claims dat één van uw gegevens in strijd is of zou zijn met de rechten van derden; (iv) te reageren op jouw verzoeken om klantenservice; of (v) de rechten, eigendom of persoonlijke veiligheid van Talk2Fans, zijn gebruikers en het publiek te beschermen.
 15. Termijn en beëindiging Deze gebruikersovereenkomst zal volledig van kracht blijven, tenzij en totdat je account of deze gebruikersovereenkomst wordt beëindigd zoals hierin beschreven. Je hebt het recht om je account te desactiveren op elk gewenst moment met de account desactivatie-interface voorzien door Talk2Fans. We behouden ons het recht voor om jouw account (of de toegangsrechten van een lidstaat) te desactvieren en te schrappen en deze gebruikersovereenkomst te allen tijde te beëindigen om welke reden dan ook, of zonder reden, met of zonder kennisgeving. Zonder beperking van het voorgaande kan Talk2Fans, naar eigen goeddunken, een beleid te voeren waarbij wij jouw account verwijderen wegens langere inactiviteit. Bij een dergelijke beëindiging van deze gebruikersovereenkomst, hebben we geen enkele verplichting om uw gegevens te bewaren. Als de account van jouw club of vereniging wordt verwijderd, zullen we al jouw gegevens in ons bezit of controle verwijderen, binnen een redelijk termijn, tenzij dit wettelijk verboden is.
 16. Vertrouwelijkheid

In het kader van deze gebruikersovereenkomst en tijdens de looptijd ervan, kan elke partij aan de andere partij bepaalde informatie communiceren die niet algemeen bekend is bij het grote publiek en redelijkerwijs moet worden beschouwd door de ontvangende partij als vertrouwelijk (de "Vertrouwelijke Informatie"). Vertrouwelijke informatie omvat maar is niet beperkt tot: business plannen, strategieën, prognoses, projecten en analyses; financiële informatie en vergoedingsstructuren; business processen, methoden en modellen; gebruikers, klanten en leveranciers; sales en marketing informatie.

Tenzij uitdrukkelijk anders is toegestaan ​​onder deze gebruikersvoorwaarden, met de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de onthullende partij, of zoals vereist door de wet, zal de ontvangende partij deze Vertrouwelijke Informatie niet openbaar maken, verzenden of verspreiden aan derden. De ontvangende partij zal dezelfde zorg en discretie gebruiken met betrekking tot de vertrouwelijke informatie die ze ontving van de onthullende partij als ware het haar eigen vergelijkbare informatie, maar in geen geval minder dan een redelijke mate van zorg in acht nemend. Talk2Fans mag Vertrouwelijke Informatie bekend te maken aan haar werknemers, consultants, agenten of adviseurs indien de kennis of de toegang tot deze informatie noodzakelijk is voor het vervullen van de verplichtingen door Talk2Fans.

De hierboven beschreven verplichtingen gelden niet voor vertrouwelijke informatie die de ontvangende partij kan aantonen: (i) de ontvangende partij was in het bezit van de Vertrouwelijke Informatie, zonder enige verplichting tot geheimhouding, voorafgaand aan de bekendmaking door de onthullende partij; (ii) of voor het publiek beschikbaar is of was zonder schending van deze overeenkomst door de ontvangende partij; (iii) is of was onafhankelijk ontwikkeld door de ontvangende partij zonder het gebruik van vertrouwelijke informatie van de onthullende partij; of (iv) is of was van een derde partij die niet een geheimhoudingsplicht heeft om de onthullende partij of haar dochterondernemingen door de ontvangende partij ontvangen. Elke partij kan de voorwaarden van deze overeenkomst om potentiële partijen bij een overname of een soortgelijke transactie aan due diligence en closing van de transactie te vergemakkelijken bekend te maken, op voorwaarde dat de potentiële partij is onderworpen aan schriftelijke verplichtingen tot non-disclosure en beperkingen op het gebruik alleen voor de geprospecteerde transactie. De ontvangende partij mag de Vertrouwelijke Informatie van de onthullende partij openbaar maken indien wettelijk verplicht dit te doen in het kader van een wettelijke of reglementaire procedure, op voorwaarde echter dat in een dergelijk geval de ontvangende partij, als wettig toegestaan ​​om dit te doen, de onthullende partij binnen een redelijke termijn voorafgaand aan de bekendmaking hiervan in kennis stelt zodat de onthullende partij de mogelijkheid heeft om de juiste beschermingsmaatregelen te zoeken.

 1. Vrijwaring Je zal Talk2Fans verdedigen, schadeloos stellen en vrijwaren van en tegen alle claims, acties of eisen, inclusief en zonder beperking redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die voortvloeien ten gevolge van uw schending van deze gebruikersovereenkomst, of jouw verkeerd gebruik of misbruik van de Dienst. Talk2Fans dient je op de hoogte te brengen van een dergelijke vordering, rechtszaak of vraag. Talk2Fans behoudt zich het recht voor de exclusieve verdediging en de controle van alle aangelegenheden die onderworpen zijn aan vrijwaring onder dit artikel te voeren. In een dergelijk geval is, gaat u ermee akkoord om samen te werken met elke redelijk verzoek om Talk2Fans te assisteren in de verdediging van dergelijke zaken.
 2. Wijzigingen

 

Talk2Fans kan deze gebruikersovereenkomst van tijd tot tijd te herzien door het plaatsen van de gewijzigde versie op haar website mits deze wijzigingen minstens twintig (20) werkdagen voorafgaand aan de ingangsdatum van de wijzigingen bekend worden gemaakt. Dit echter onder voorwaarde dat de wijziging(en) een verlaging van de rechten van de gebruiker of de verplichtingen van Talk2Fans met zich meebrengt (meebrengen). Indien in Talk2Fans' eigen en redelijk inzicht, de wijzigingen worden voorgesteld dermate belangrijk zijn, zal Talk2Fans de gebruiker van de voorgestelde wijzigingen via e-mail op de hoogte brengen op het e-mailadres dat aan de gebruiker gekoppeld is in zijn account informatie. Door verder toegang te zoeken of gebruik te maken van de Dienst na de ingangsdatum van de wijzigingen in deze gebruikersovereenkomst, verklaart de Klant zich akkoord aan de wijzigingen gebonden te zijn.

 1. Links naar andere websites Onze service kan links naar andere websites of diensten bevatten die geen eigendom zijn van - of gecontroleerd worden door Talk2Fans.

Talk2Fans heeft geen controle over, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacy beleid of de praktijken van websites of diensten, beheerd door- of eigendom van een derde partij. U erkent en gaat ermee akkoord dat Talk2Fans niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt of in verband kan worden gebracht met het gebruik van- of vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die via dergelijke websites of diensten worden ter beschikking gesteld.

Wij raden je aan van de voorwaarden en het privacybeleid van elk van derden-websites of diensten die u bezoekt kennis te nemen.

 1. Toepasselijk recht en oplossing van geschillen Je zal alle eventuele claims, juridische procedures of geschillen die je met Talk2Fans hebt, voortvloeiend uit of met betrekking tot deze gebruikersovereenkomst uitsluitend oplossen via een Belgische Rechtbank. Je stemt ermee in je te onderwerpen aan de rechtsbevoegdheid van dergelijke rechtbanken voor de beslechting van dergelijke geschillen. Deze Verklaring en eventuele claims tussen jou en Talk2Fans zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving, ongeacht eventuele bepalingen inzake de regeling van dergelijke conflicten of wetten.

Indien iemand een claim tegen Talk2Fans indient met betrekking tot jouw gegevens, inhoud of informatie, zul je ons schadeloos stellen tegen alle schade, verliezen en kosten die gerelateerd zijn aan een dergelijk geschil (inclusief redelijke juridische vergoedingen en kosten). Hoewel we regels bieden voor het gedrag van de gebruikers op Talk2Fans, controleren we dit gedrag van de gebruikers niet en zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud of gegevens die de gebruikers posten of ter beschikking stellen op Talk2Fans. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele aanstootgevende, ongepaste, obscene, illegale of op andere wijze afkeurenswaardige inhoud of informatie die je mogelijk op Talk2Fans kan vinden.

 1. Mededelingen en procedure voor het maken van claims van auteursrecht of inbreuk op intellectuele eigendomsrechten

Wij respecteren de intellectuele eigendom van anderen, en wij vragen onze gebruikers hetzelfde te doen. We kunnen, in bepaalde omstandigheden en naar eigen goeddunken, accounts van gebruikers die mogelijk herhaaldelijk inbreuk plegen tijdelijk uitschakelen of definitief beëindigen. Indien u van mening bent dat uw werk gekopieerd werd op een manier die inbreuk op de auteursrechten vormt, of uw intellectuele eigendomsrechten geschonden zijn, gelieve Talk2Fans de volgende informatie te bezorgen:

 1. een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten; b. een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander intellectueel eigendom waarvan u beweert dat het overtreden is; c. een beschrijving waar het materiaal dat volgens u de inbreuk vormt zich op Talk2Fans bevindt; d. uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; e. uw verklaring dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet is toegestaan; f. een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw bericht nauwkeurig is en dat u eigenaar bent van het auteursrecht of van de intellectuele eigendom of bevoegd bent om op te treden voor het auteursrecht of namens de eigenaar van intellectuele eigendom.
 2. Uitvoerbaarheid Indien enige bepaling van deze gebruikersovereenkomst onuitvoerbaar of ongeldig wordt bevonden, zal deze bepaling worden tot het noodzakelijke minimum beperkt of geëlimineerd worden, zodat de rest van deze gebruikersovereenkomst van kracht en afdwingbaar zal blijven.
 3. De relatie tussen beide partijen De partijen zijn en blijven onafhankelijke contractanten met betrekking tot de diensten die onder deze gebruikersovereenkomst vallen.
 4. Overmacht

Behalve voor betalingsverplichtingen, zullen noch Talk2Fans noch de gebruiker aansprakelijk worden gesteld voor ontoereikende prestaties, voor zover ze veroorzaakt zijn door een omstandigheid buiten de redelijke controle van de partij, inclusief maar niet beperkt tot een natuurramp, oproer, terrorisme of oorlog, arbeidsomstandigheden, overheidsmaatregelen en onderbreking of falen van het Internet of enig andere nuttige dienst.

 1. Opdracht

 

Noch deze gebruikersovereenkomst noch een van de rechten en licenties hieronder verleend, kan worden overgedragen of door een partij toegewezen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij; op voorwaarde echter dat een van beide partijen deze gebruikersovereenkomst zonder toestemming van de andere partij kan toewijzen aan een affiliate of in verband met een fusie, overname, reorganisatie of verkoop van alle of vrijwel al haar activa. Iedere andere poging om de gebruikersovereenkomst over te dragen of toe te wijzen zal nietig zijn.

 

 1. Mededelingen

Tenzij hierin anders uiteengezet, zullen alle mededelingen volgens deze gebruikersovereenkomst schriftelijk en worden geacht te zijn ontvangen, indien ze persoonlijk werden afgeleverd; wanneer de ontvangst elektronisch wordt bevestigd, indien doorgegeven per fax of e-mail; de dag nadat deze is verzonden, indien verzonden voor levering de volgende dag door erkende overnight delivery service; en na ontvangst, indien verzonden per aangetekende post, door middel van de ontvangstbevestiging.

 1. Geen Waiver

Geen verklaring van afstand van enige voorwaarde van deze gebruikersovereenkomst wordt geacht een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde of een andere termijn in te houden; het falen van een partij om een ​​recht of bepaling onder deze gebruikersovereenkomst te doen gelden betekent geen afstand van dat recht of die bepaling.

Deze overeenkomst is oorspronkelijk opgesteld in het Engels. Indien enige vertaalde versie van deze overeenkomst tegenstrijdig is met de Engelse versie, is de Engelse versie bindend.    Laatste wijziging: 26 januari 2016